Prezbiterium po renowacji W ramach Projektu pt. "Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina" zostały zdefiniowane cele na poziomie produktów, rezultatów i oddziaływania, które stanowią logiczną całość.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez renowację pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina.

Cele szczegółowe Projektu:

 • przywrócenie wartości historycznej rewitalizowanego pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Lublinie,
 • przystosowanie rewitalizowanego zespołu klasztornego do pełnienia nowych funkcji społecznych i turystyczno - kulturalnych,
 • poprawa dostępności turystycznej rewitalizowanego zespołu klasztornego,
 • poprawa ładu przestrzennego i uporządkowanie przestrzeni publicznej śródmieścia Lublina,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie rewitalizowanego zespołu klasztornego i w jego otoczeniu,
 • zwiększenie potencjału społeczno - gospodarczego Śródmieścia Lublina.

Cel główny oraz cele szczegółowe Projektu zostały zdefiniowane w oparciu o główny cel III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Projekt wpisuje się w cele III Osi Priorytetowej Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych, a szczególnie w cel Działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich - przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, w tym poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Projekt wpisuje się również w cele Programu Rewitalizacji dla Lublina, przyjętego uchwałą 752/ XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin w dniu 18.06.2009 r.

Granice zasięgu Lokalnego Programu Rewitalizacji Lublina w pierwszym etapie realizacji obejmują obszary kluczowe dla kształtowania rozwoju miasta takie jak: Stare Miasto i Śródmieście, tereny tradycyjnej zabudowy kształtującej wizerunek miasta np. Czwartek oraz obszary pozostające w gorszej sytuacji do reszty dzielnic miasta - zaniedbane dzielnice np. Głusk, Kośminek, tereny poprzemysłowe czy powojskowe.

Projekt wpisuje się w zakres działań i celów przyjętych dla Śródmieścia Lublina. Za cel główny dla tego obszaru przyjęto: zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni i szerokiej, wielokierunkowej oferty obsługi miasta i regionu z wykształceniem rangi metropolitalnej w dziedzinach kultury i nauki.

W zakresie głównego wyszczególniono 4 cele operacyjne w tym zasadne dla wnioskowanego projektu:

nr 1 poprawa jakości zagospodarowania przestrzennego, z wpisanymi w jego zakres działaniami, między innymi:

 • pielęgnacja i urządzanie zieleni (ogólnodostępnej),
 • remonty elewacji i dachów budynków zgodnie z wymogami konserwatorskimi i uwarunkowaniami krajobrazu miasta,
 • urządzanie miejsc parkingowych stosownie do potrzeb.

nr 2 rozwój funkcji ważnych dla rangi Lublina w regionie, w Polsce i w Europie, z wpisanymi w jego zakres działaniami, w tym między innymi:

 • renowacja obiektów zabytkowych dla potrzeb funkcji wyższego rządu (zwłaszcza dla kultury i nauki),
 • uzupełnienie tkanki miejskiej respektowaniem współczesnych wymogów wysokiej jakości funkcjonalno - przestrzennej.

nr 4 wzmocnienie aspiracji indywidualnych i grupowych wśród mieszkańców Lublina, z wpisanymi w jego zakres działaniami w tym:

 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • tworzenie miejsc pracy.

W ramach projektów przewidzianych do realizacji do roku 2015 w dokumencie wymieniono:
Projekt B.22. Renowacja pobrygidkowskiego zespołu klasztornego przy ul. Narutowicza.

Efektem realizacji projektu jest zrewitalizowany zespół pobrygidkowski, w skład którego wchodzi kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej wraz z przylegająca wieżą oraz starą plebanią (dawny klasztor Brygidów). Uzupełnieniem projektu jest wykonanie remontu terenu utwardzonego - miejsc postojowych, parkingu oraz urządzenie terenów zielonych w otoczeniu kościoła i plebanii.

Obiekty poddane renowacji:

unia